Forløb af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012

SimCorps ordinære generalforsamling har godkendt selskabets årsrapport for 2011. Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Brandgaard som formand, og Hervé Couturier og Simon Jeffreys som medlemmer af bestyrelsen. Endvidere blev Peter Schütze valgt som ny næstformand for bestyrelsen. Som selskabets revisorer genvalgte generalforsamlingen PwC (PwC og Grant Thornton fusionerede i 2011) og KPMG. Bortset fra bestyrelsens forslag 6B, vedtog generalforsamlingen de af bestyrelsen fremsatte forslag, herunder forslag til ændring af selskabets vedtægter, til senere vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

SimCorp A/S afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012.

Beretning, regnskab og udbytte         
Selskabets formand Jesper Brandgaard og administrerende direktør Peter L. Ravn aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed til efterretning og godkendte den reviderede årsrapport. Generalforsamlingen tiltrådte endvidere bestyrelsens forslag om, at der for regnskabsåret 2011 udbetales et udbytte på DKK 30,00 per aktie a DKK 10, og at resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg af bestyrelse       
Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Brandgaard som formand, og Hervé Couturier og Simon Jeffreys som medlemmer af bestyrelsen. Endvidere blev Peter Schütze valgt som ny næstformand for bestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af Jacob Goltermann og Raymond John, der er valgt af medarbejderne i selskabet.

Valg af revision          
Som revisorer genvalgte generalforsamlingen PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC og Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fusionerede i 2011) samt KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag fra bestyrelsen          
Generalforsamlingen vedtog følgende forslag som fremsat af bestyrelsen, herunder ændring af selskabets vedtægter med det nødvendige quorum. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre de foreslåede ændringer af vedtægterne under punkt 6A og 6C, hvorfor der til vedtagelsen af disse vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens forslag var som følger:

Pkt. 6A
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 46.000.000 til nominelt DKK 45.000.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 1.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 18. september 2008 til den 15. september 2010 for en samlet anskaffelsessum på DKK 75.088.659,90. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3, 1. punktum ændret som følger:

"Selskabets aktiekapital er DKK 45.000.000, siger firtifemmillioner 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 eller multipla heraf."

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.

Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som registreret.

Pkt. 6C
Medarbejderne og ledelsen har besluttet at etablere en frivillig ordning for valg af medarbejdere til bestyrelsen efter reglerne om koncernrepræsentation, hvorefter enhver medarbejder i koncernen er stemmeberettiget og valgbar som koncernrepræsentant eller suppleant til selskabets bestyrelse. Som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at følgende ordlyd indsættes som nyt afsnit 3 i vedtægternes § 15:

”Selskabet har vedtaget en frivillig ordning for valg af medarbejdere til bestyrelsen efter reglerne om koncernrepræsentation. Alle medarbejdere i SimCorp-koncernen er stemmeberettigede og valgbare til selskabets bestyrelse. Den frivillige ordning er nærmere beskrevet i et af bestyrelsen godkendt valgregulativ. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil svare til det lovpligtige antal i henhold til lovgivningen om selskabsrepræsentation.”

Pkt. 6D
Godkendelse af reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens § 120. Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik for selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion vedhæftes som bilag til indkaldelsen.

Pkt. 6E
Bestyrelsen foreslår, at det samlede kontante vederlag til bestyrelsen for 2012 og frem til næste ordinære generalforsamling fastsættes til DKK 1.600.000; uændret i forhold til 2011. Herudover foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen i lighed med 2011 også i 2012 tildeles SimCorp-aktier med en kursværdi på tilsammen yderligere DKK 800.000. Antallet af SimCorp-aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2011. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne med en fjerdedel hvert kvartal, første gang ultimo juni 2012 og sidste gang ultimo marts 2013. Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er overført, dog under forudsætning af at de i hele denne periode er medlem af bestyrelsen for SimCorp.

Pkt. 6F
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag, som beskrevet ovenfor, herunder forslag til ændring af selskabets vedtægter under punkt 6A og 6C, til senere vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen valgte at trække forslaget under punkt 6B tilbage, da der ikke var det fornødne flertal på generalforsamlingen. Som konsekvens heraf vil den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 være gældende frem til 1. marts 2013.  

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841) eller     
Thomas Johansen, Chief Financial Officer (+45 3544 8800, +45 2811 3828).

SimCorp A/S