Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2012

SimCorp A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. maj 2012.

Generalforsamlingen vedtog nedennævnte forslag som fremsat af bestyrelsen, og selskabets vedtægter er ændret i overensstemmelse hermed.

Pkt. 1
Forslag fra bestyrelsen. Forslagene blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2012 med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men der var ikke tilstrækkelig repræsenteret kapital til stede på generalforsamlingen til at vedtage forslagene, hvorfor bestyrelsen fremsætter disse på den ekstraordinære generalforsamling.

Pkt. 1A
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 46.000.000 til nominelt DKK 45.000.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 1.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 18. september 2008 til den 15. september 2010 for en samlet anskaffelsessum på DKK 75.088.659,90. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3, 1. punktum ændret som følger:

"Selskabets aktiekapital er DKK 45.000.000, siger firtifemmillioner 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 eller multipla heraf."

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.
Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som regi-streret.

Pkt. 1B
Medarbejderne og ledelsen har besluttet at etablere en frivillig ordning for valg af medarbejdere til bestyrelsen efter reglerne om koncernrepræsentation, hvorefter enhver medarbejder i koncernen er stemmeberettiget og valgbar som koncernrepræsentant eller suppleant til selskabets bestyrelse. Som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at følgende ordlyd indsættes som nyt afsnit 3 i vedtægternes § 15:

”Selskabet har vedtaget en frivillig ordning for valg af medarbejdere til bestyrelsen efter reglerne om koncernrepræsentation. Alle medarbejdere i SimCorp-koncernen er stemmeberettigede og valgbare til selskabets bestyrelse. Den frivillige ordning er nærmere beskrevet i et af bestyrelsen godkendt valgregulativ. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil svare til det lovpligtige antal i henhold til lovgivningen om selskabsrepræsentation.”

Et opdateret sæt vedtægter er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841) eller    
Thomas Johansen, Chief Financial Officer (+45 3544 8800, +45 2811 3828).
SimCorp A/S