Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i SimCorp A/S onsdag den 27. marts 2019 kl. 15.00, hos SimCorp A/S, Weidekampsgade 16, 2300 København S, Danmark, med følgende dagsorden:

Uk   Denmark

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand til bestyrelsen.

5. Valg af revision. I overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

A. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2019 og indtil den næste ordinære generalforsamling fastsættes som følger; det ordinære bestyrelsesvederlag forbliver uændret fra 2018 men bestyrelsen foreslår at ændre tillægget til bestyrelsesformanden og næstformanden for bestyrelsen samt formanden og medlemmerne i udvalgene:

(i) at det kontante vederlag til ordinære bestyrelsesmedlemmer fastsættes til DKK 250.000 og at det kontante vederlag til bestyrelsesformanden forhøjes fra DKK 625.000 til DKK 750.000, mens det kontante vederlag til næstformanden forhøjes fra DKK 375.000 til DKK 500.000.

(ii) at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til ordinære bestyrelsesmedlemmer fastsættes til DKK 125.000, uændret fra 2018, og at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til bestyrelsesformanden forhøjes fra DKK 312.500 til DKK 375.000, mens kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til næstformanden forhøjes fra DKK 187.500 til DKK 250.000.

(iii) at formanden for selskabets revisionsudvalg i tillæg til sit sædvanlige bestyrelsesvederlag tildeles en forhøjelse fra 50% til 75% af et bestyrelsesvederlag svarende til en stigning i det kontante vederlag fra DKK 125.000 til 187.500 og at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier forhøjes fra DKK 62.500 til DKK 93.750, at ordinære medlemmer af revisionsudvalget i tillæg til deres sædvanlige bestyrelsesvederlag tildeles en forhøjelse fra 25% til 37.5% af et bestyrelsesvederlag svarende til en stigning i det kontante vederlag fra DKK 62.500 til 93.750, og at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier forhøjes fra en kursværdi på DKK 31.250 til DKK 46.875.

(iv) at formanden for selskabets nominerings- og vederlagsudvalg i tillæg til sit sædvanlige bestyrelsesvederlag tildeles en forhøjelse fra 25% til 37,5% af det årlige bestyrelsesvederlag svarende til en stigning i det kontante vederlag fra DKK 62.500 til 93.750, og at kursværdien af SimCorp-aktier forhøjes fra en kursværdi på DKK 31.250 til DKK 46.875, at ordinære medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget i tillæg til deres sædvanlige bestyrelsesvederlag tildeles en forhøjelse fra 12,5% til 18,75% af det årlige bestyrelsesvederlag svarende til en stigning i det kontante vederlag fra DKK 31.250 til 46.875, og at kursværdien af SimCorp-aktier forøges fra DKK 15.625 til DKK 23.438.

Antallet af SimCorp-aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2018. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2019. Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er overført, dog under forudsætning af at de i hele denne periode er medlem af bestyrelsen for SimCorp.

B. Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets Vederlags- og incitamentspolitik for medlemmer af bestyrelsen og ledelsen samt medarbejdere. Bestyrelsens forslag til revideret Vederlags- og incitamentspolitik er vedlagt som Bilag 1.

C. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%.

7. Eventuelt.

 

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under pkt. 6 A, B og C nævnte forslag kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes § 14 og selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

Adgangskort og fuldmagt MV.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 20. marts 2019, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er noteret i selskabets ejerbog eller meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. SimCorp vil som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail-adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside http://www.simcorp.com/AGM, ved henvendelse til VP Investor Services A/S pr. telefon 4358 8866 eller via VP Investor Services A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf. Seneste frist for tilmelding er den 22. marts 2019.  

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website http://www.simcorp.com/AGM, ved at logge på InvestorPortalen senest den 22. marts 2019. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 26. marts 2019.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til [email protected]. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 22. marts 2019. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 26. marts 2019. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (med mindre dette sker via InvestorPortalen via http://www.simcorp.com/AGM), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S eller via e-mail til [email protected].

Sprog:
Generalforsamlingen vil blive afholdt på engelsk. Der vil under mødet være mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til [email protected] eller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website http://www.simcorp.com/AGM: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

København, den 1. marts 2019

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

 

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 5235 0000)

Selskabsmeddelelse nr. 4/2019