Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 14 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S til afholdelse fredag den 24. april 2020, kl. 15.30, Weidekampsgade 16, 2300 Køben-havn S.

Uk   Denmark

For at minimere smittespredningen af Covid-19 og i medfør af epidemiloven samt de øvrige foranstaltninger taget i medfør heraf, opfordres aktionærerne til at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på den ekstraordinære generalforsamling. Af samme grunde vil der ikke være nogen servering i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. SimCorp følger udviklingen nøje og vil melde ud, såfremt dette giver anledning til yderligere forholdsregler.

Dagsordenen er som følger:

Punkt 1:

På den ordinære generalforsamling den 24. marts 2020 blev forslaget om at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen vedtaget med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på ordinære generalforsamlin­g repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men da der ikke var tilstrækkelig repræsen­teret kapital til stede på den ordinære generalforsamling til at vedtage forslaget, fremsætter bestyrelsen dette på denne ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen tildeles en bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med udløb 1. marts 2025.

Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 4 i sin helhed ændres til følgende:

Ӥ 4

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000 (4.000.000 stk. á DKK 1). Forhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling, som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der i alle tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2025, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.

De nye aktier noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Ingen af aktierne har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvist at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre.”

Punkt 2:

På den ordinære generalforsamling den 24. marts 2020 blev forslaget om at ændre §§ 7, 9 og 11 i selskabets vedtægter vedtaget med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamlin­g repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men da der ikke var tilstrækkelig repræsen­teret kapital til stede på den ordinære generalforsamling til at vedtage forslaget, fremsætter bestyrelsen dette på denne ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår opdatering af selskabets vedtægter. De reviderede vedtægter er vedlagt som Bilag 1.

- § 7 ændres som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S, som er selskabets ejerbogsfører, for at afspejle navneændringen efter fusionen. Selskabets ejerbog vil fremadrettet blive ført af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.

- § 9 ændres for at tilgodese muligheden for ordinær og elektronisk tilmelding til generalforsamlingen.

- § 11 ændres således at forelæggelse af vederlagsrapport bliver tilføjet agendaen. Dette vil gælde fra den ordinære generalforsamling i 2021.

Punkt 3:

Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under punkt 1 og 2 nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 14, at disse vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsen­terede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

Adgangskort og fuldmagt MV.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 17. april 2020, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er i) noteret i selskabets ejerbog eller ii) meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Adgangskort vil blive sendt ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail-adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside http://www.simcorp.com/AGM, ved henvendelse til VP Investor Services A/S pr. telefon 4358 8866 eller via VP Investor Services A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf. Seneste frist for tilmelding er den 21. april 2020.  

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website http://www.simcorp.com/AGM,  ved at logge på InvestorPortalen senest den 21. april 2020. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 23. april 2020, kl. 12.00 CET.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til [email protected]. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 21. april 2020. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 23. april 2020 kl. 12.00 CET. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (med mindre dette sker via InvestorPortalen via http://www.simcorp.com/AGM), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S eller via e-mail til [email protected].

Sprog:
Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på engelsk.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til
[email protected] eller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website http://www.simcorp.com/AGM: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til selskabets Cookie Policy, Privacy Policy og AGM Personal Data Policy, som kan findes på selskabets hjemmeside.

København, den 31. marts 2020

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

 

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 2326 0000)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 5235 0000)

Selskabsmeddelelse nr. 14/2020